1. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà. 2. Cọ rửa và đậy kín các lu, khạp,… chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. 3. Ngủ mùng; mặc quần dài, áo tay dài để phòng muỗi đốt. 4. Thả cá vào các vật dụng chứa nước để diệt lăng quăng. 5. Hãy hợp tác khi ngành Y tế phun hóa chất diệt muỗi. 6. Thu dọn không để có vật chứa đọng nước làm phát sinh lăng quăng 7. Lật úp các xô, lọ, chai cũ không dùng đến để muỗi không vào đẻ trứng. 8. Thay nước lọ hoa, chén nước cúng ít nhất 01 lần/tuần 9. Mặc áo quần dài tay để tránh muỗi đốt 10. Ngủ mùng kể cả ban ngành để tránh muỗi đốt. 11. Người bệnh sốt xuất huyết cần được theo dõi những dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng 12. Khi có những dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết chuyển nặng cần đến ngay cơ sở y tế

Sở Y tế Sóc Trăng đẩy mạnh giải pháp nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính

 

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, từ đó Sở Y tế đã triển khai đồng bộ, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo điều hành thực hiện công tác CCHC; công tác kiểm tra CCHC được quan tâm; công tác tuyên truyền CCHC tiếp tục được đẩy mạnh và 06 nhiệm vụ, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính được triển khai cơ bản đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại Sóc Trăng. Cụ thể năm 2021 và quý I năm 2022 đạt được một số kết quả như sau:

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 04 Nghị quyết: Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 28/02/2022 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 28/02/2022 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người đang điều trị tại cơ sở điều trị COVID-19 (F0) và cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung (F1) để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/02/2022 của HĐND tỉnh về việc Quy định thực hiện các biện pháp y tế để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và dự toán kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiến hành rà soát 09 văn bản quy phạm pháp luật và đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ 01 văn bản do hết hiệu lực.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh: Công bố mới 02 TTHCthuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm; 01 TTHCsửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực mỹ phẩm; bãi bỏ 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; phê duyệt 02 quy trình nội bộ đối với 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; rút ngắn thời gian giải quyết 02 TTHC thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết từng TTHClà 135 thủ tục.

Tiếp nhận 1.513 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn là 1.270 hồ sơ, đạt tỷ lệ 84%. Tiếp nhận và trả lời 01 phản ánh của người dân về giá xét nghiệm COVID-19. Triển khai việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với 25 TTHC; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 09 thủ tục, mức độ 4 là 23 thủ tục. 100% người dân hài lòng đối với kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công.

Tiếp nhận, xử lý trên phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Sở Y tế là 26.379 văn bản của tỉnh, 7.615 văn bản của Bộ Y tế và phát hành 7.680 văn bản. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc đều ứng dụng phần mềm quản lý ngân sách, tài sản MISA, phần mềm quản lý bệnh viện HIS, phần mềm bảo hiểm xã hội sốVssID, phần mềm quản lý văn bản điều hành, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và quản lý thuế HTKK,… trong thực hiện các nhiệm vụ.

Tiến hành rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức với kết quả: Tại Sở Y tế, giảm 02 phòng, giảm 02 trưởng phòng, giảm 01 phó chánh thanh tra; tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, giảm 02 phòng, giảm 01 trưởng phòng.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, công tác CCHC ngành Y tế còn chậm, kết quả chưa cao. Để nâng cao chất lượng công tác CCHC trong năm 2022 và những năm tiếp theo, ngành Y tế cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh giải pháp nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành CCHC ở mọi mặt. Cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu. Theo đó, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Y tế và người đứng đầu ở các Phòng chức năng, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC được giao tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV và Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo chất lượng, cần đầu tư nghiên cứu có tầm chiến lược; xác định rõ kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng Phòng chức năng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ; trên cơ sở đó thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để chấn chỉnh kịp thời hạn chế, thiếu sót.

Thứ hai, chỉ đạo điều hành công tác nghiên cứu lý luận, chính sách, phân tích xu hướng và yêu cầu cải cách để tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành phụ trách đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; đồng thời khuyến khích phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ ba, chỉ đạo điều hành kiểm soát, cập nhật, bổ sung kịp thời việc ban hành các TTHCmới; nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; công bố, công khai các quy trình, TTHC;… tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ tư, chỉ đạo điều hành xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo quá trình, đảm bảo tính liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí và mức độ hoàn thành công việc được giao.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành. Chú trọng việc xử lý công việc, công tác báo cáo và giải quyết TTHCtrên môi trường mạng. Khai thác có hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tổ chức tuyên truyền, linh hoạt trong việc vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện TTHC.

Thứ sáu, chỉ đạo điều hành công tác tuyên truyền CCHC trong toàn ngành với nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về CCHC.

                                                                                           NHẤT TINH

CLIP VIDEO

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITEphong