Công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020