Các biện pháp bảo vệ quan trọng để giảm số người mắc Covid-19 và giảm các biện pháp hạn chế