Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19