Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ: xây dựng ngôi nhà an toàn - Một số đề xuất biện pháp giảm thiểu và tái sử dụng túi ni-lông