Các biện pháp tăng cường sức khỏe người dân Việt Nam. Việt nam hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân