Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh

 

images/TTYT_TT._1.jpg

TTYT TT. 2