Backgroup Default
Thứ sáu, 19/7/2024
  TRANG CHỦ    Phòng ban - đơn vị    Phòng Khám ĐK, CK và ĐN
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/7/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/7/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/7/2024...
Ngày đăng:  19/07/2024 / Lượt xem: 1
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/6/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/6/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/6/2024...
Ngày đăng:  13/06/2024 / Lượt xem: 12
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 21/5/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 21/5/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 21/5/2024...
Ngày đăng:  21/05/2024 / Lượt xem: 13
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 06/05/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 06/05/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 06/05/2024...
Ngày đăng:  06/05/2024 / Lượt xem: 19
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 24/04/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 24/04/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 24/04/2024...
Ngày đăng:  26/04/2024 / Lượt xem: 19
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 25/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 25/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 25/03/2024...
Ngày đăng:  26/03/2024 / Lượt xem: 38
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/03/2024...
Ngày đăng:  10/03/2024 / Lượt xem: 19
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/02/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/02/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/02/2024...
Ngày đăng:  02/02/2024 / Lượt xem: 38
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 12/01/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 12/01/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 12/01/2024...
Ngày đăng:  12/01/2024 / Lượt xem: 36