Backgroup Default
Thứ hai, 17/6/2024
TRANG CHỦ    Tin hoạt động ngành    Bản tin y tế tỉnh
Ngày đăng:  10/06/2024, Lượt xem: 6

Ngày 04/5/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐUBND về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024.
Kế hoạch số 16/KH-BCĐUBND được ban hành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và những kết quả đã đạt được trong tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh những năm qua; tiếp tục triển khai thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ sát với các nhóm đối tượng tham gia phong trào. Giáo dục, hướng dẫn, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và quần chúng Nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân tạo thành phong trào quần chúng sâu rộng; huy động toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống, góp phần xây dựng khu vực biên giới vùng biển ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc.
Kế hoạch số 16/KH-BCĐUBND quy định 06 nội dung cụ thể gồm: (1) Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào ở các cấp. (2) Xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện phong trào. (3) Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với việc thực hiện phong trào. (4) Tổ chức phát động, ký kết và tham gia thực hiện phong trào. (5) Thường xuyên làm tốt công tác phối, kết hợp trong thực hiện phong trào. (6) Chú trọng công tác động viên, khen thưởng, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến và đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác xây dựng phong trào.
Ngoài ra, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” tỉnh Sóc Trăng quy định các ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan căn cứ Kế hoạch số 13/KH- UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2024 và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào hoặc đưa vào chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị mình nội dung công tác hướng về khu vực biên giới biển của tỉnh sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc triển khai thực hiện. Hằng năm tiến hành sơ kết phong trào ở cấp xã vào “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kết quả thực hiện phong trào theo quy định./.

Nhất Tinh

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH, SYT

Bài viết liên quan