Backgroup Default
Thứ sáu, 19/7/2024
  TRANG CHỦ    Thông tin - thông báo    Vắc xin
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/7/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/7/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/7/2024...
Ngày đăng:  19/07/2024 / Lượt xem: 4
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/6/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/6/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 10/6/2024...
Ngày đăng:  13/06/2024 / Lượt xem: 53
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 21/5/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 21/5/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 21/5/2024...
Ngày đăng:  22/05/2024 / Lượt xem: 93
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 06/05/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 06/05/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 06/05/2024...
Ngày đăng:  06/05/2024 / Lượt xem: 63
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 24/04/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 24/04/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 24/04/2024...
Ngày đăng:  26/04/2024 / Lượt xem: 53
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 25/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 25/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 25/03/2024...
Ngày đăng:  26/03/2024 / Lượt xem: 48
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/03/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/03/2024...
Ngày đăng:  01/03/2024 / Lượt xem: 109
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/02/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 01/02/2024...
Ngày đăng:  02/02/2024 / Lượt xem: 134
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 12/01/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 12/01/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 12/01/2024...
Ngày đăng:  12/01/2024 / Lượt xem: 86
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 05/01/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 05/01/2024
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 05/01/2024...
Ngày đăng:  08/01/2024 / Lượt xem: 50
Thông báo các vắc xin hiện có tại  CDC Sóc Trăng ngày 29/11/2023
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 29/11/2023
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 29/11/2023...
Ngày đăng:  29/11/2023 / Lượt xem: 115
Thông báo các vắc xin hiện có ngày 17/11/2023
Thông báo các vắc xin hiện có ngày 17/11/2023
Thông báo các vắc xin hiện có ngày 17/11/2023...
Ngày đăng:  17/11/2023 / Lượt xem: 59
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 02/11/2023
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 02/11/2023
Thông báo các vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 02/11/2023...
Ngày đăng:  03/11/2023 / Lượt xem: 55
VẮC XIN BẢO VỆ CHÚNG TA TRÁNH KHỎI CÁC BỆNH NGUY HIỂM
VẮC XIN BẢO VỆ CHÚNG TA TRÁNH KHỎI CÁC BỆNH NGUY HIỂM
VẮC XIN BẢO VỆ CHÚNG TA TRÁNH KHỎI CÁC BỆNH NGUY HIỂM...
Ngày đăng:  31/10/2023 / Lượt xem: 69
Thông báo vắc xin hiện có tại CDC Sóc Trăng ngày 25/10/2023
Thông báo...
Ngày đăng:  25/10/2023 / Lượt xem: 54